Deklaracja dostępności

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 116szpital.opole.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.07.2006
Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.01.2019

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • niedostosowanie załączonych dokumentów typu PDF, Word i innych popularnych plików tego typu dla osób niewidomych. Część opublikowanych na stronie dokumentów nie jest dostępna cyfrowo. Ze względu na opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niedostosowanie obrazków w artykułach zawierających tekst dla osób niewidomych, brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik
 • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z przepisów ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • zmiana kontrastu, jasności tła oraz skali szarości
 • możliwość skalowania tekstu na stronie,
 • podkreślanie hiperłączy,
 • czytelna czcionka
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt przy pomocy poczty elektronicznej sekretariat(at)116szpital.opole.pl , lub telefonu  +48 261 625 129. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba 116 Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu znajduje się przy ulicy Walerego Wróblewskiego 46 45-759 Opole.

Szpital posiada Przychodnię w Nysie zlokalizowaną przy ulicy Kościuszki 12A-12B 48-300 Nysa

Kompleks Szpitala w Opolu

Szpital z Przychodnią zlokalizowany jest w dwóch kompleksach budynków połączonych łącznikiem komunikacyjnym:

Budynek Główny Szpitala

Budynek Przychodni

 1. Wejście główne.

Główne wejście znajduje się w czterokondygnacyjnym budynku Szpitala. Do wejścia głównego prowadzą schody. Dla osób na wózkach dostępne jest wejście przez Izbę Przyjęć lub przez windę zewnętrzną znajdującą się po prawej stronie wejścia głównego z poziomu chodnika. Wejście główne wyposażone jest w automatyczne drzwi przesuwne. Na poziomie parteru w holu znajdują się toalety ogólnodostępne, również przystosowane do osób niepełnosprawnych oraz po prawej stronie wejścia głównego dwie windy osobowo – towarowe, wyposażone w poręcze, które komunikują wszystkie piętra  czterokondygnacyjnego budynku wraz z przylegającymi do niego obiektami.

Wykorzystując komunikację pionową (windy) w głównym budynku oraz komunikację poziomą (korytarze i łącznik) można dostać się do budynku Przychodni, który wyposażony jest w windę osobowo – towarową.

Informacje w windach dostępne są w sposób wizualny oraz dźwiękowy, przyciski w windach posiadają oznaczenia w języku Braille’a .

Wszystkie ciągi komunikacyjne poziome i pionowe w budynku głównym są wolne od barier architektonicznych.

 1. Wejście od strony Izby Przyjęć

Wejście do Izby Przyjęć znajduje się na parterze po lewej stronie od głównego wejścia, wyposażone jest w drzwi automatycznie rozsuwane. Istnieje możliwość bezpośredniego podjazdu do Izby Przyjęć (pochylnia).

 1. Wejście do Budynku Przychodni

Budynek Przychodni posiada dwa wejścia.

Wejście główne znajduje się od strony wjazdu na teren Szpitala, do wejścia prowadzą schody, drzwi otwierane są ręcznie.

Dla osób na wózkach dostępne jest wejście otwierane ręcznie znajdujące się po lewej stronie budynku (pod łącznikiem) dostępne z poziomu chodnika.

Na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych z wyłączeniem piętra II.

Przed budynkami wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza języka migowego (na miejscu) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 5 dni wcześniej.

Kompleks Przychodni w Nysie

Jednostka zamiejscowa 116 SzWzP SPZOZ – Przychodnia w Nysie zlokalizowana jest w dwóch kompleksach budynków położonych obok siebie.

Budynek nr 1, w którym znajdują się gabinety poradni specjalistycznych, podstawowej opieki zdrowotnej (dla dorosłych i dzieci), gabinet zabiegowy, punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych i fizjoterapia ambulatoryjna.

Budynek nr 2, w którym znajduje się administracja, poradnie zdrowia psychicznego, gabinety stomatologiczne oraz apteka otwarta.

 1. Wejście do budynku nr 1

Wejście znajduje się w trzykondygnacyjnym budynku. Do wejścia prowadzą schody. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępna jest winda zewnętrzna znajdującą się po lewej stronie wejścia z poziomu chodnika. Wejście otwierane jest ręcznie. Na wszystkich piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, również przystosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wykorzystując komunikację pionową (windy) oraz komunikację poziomą (korytarze) w budynku można dostać się do wszystkich poradni specjalistycznych, podstawowej opieki zdrowotnej, gabinetu zabiegowego, punktu pobrań materiału do badań laboratoryjnych i fizjoterapii ambulatoryjnej.

Wszystkie ciągi komunikacyjne poziome i pionowe w budynku nr 1 są wolne od barier architektonicznych.

 1. Wejście do Budynku nr 2

Budynek nr 2 posiada dwie kondygnacje bez windy:

 • na pierwszej kondygnacji (parter) ruch odbywa się bez barier architektonicznych (wejście bez schodów). Znajdują się tam: gabinety poradni specjalistycznych, gabinety stomatologiczne oraz apteka otwarta,
 • na drugiej kondygnacji znajduje się administracja, do której prowadzą schody.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne jest wejście otwierane ręcznie dostępne z poziomu chodnika.

Na pierwszej kondygnacji (parter) znajduje się toaleta przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową z wyłączeniem  drugiej kondygnacji.

Przed budynkami wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza języka migowego (na miejscu) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 5 dni wcześniej.

Koordynator ds. dostępności:

dyrektor ds. ekonomiczno – administracyjnych – mgr Paweł Salachna

 • tel. +48 261 625 129