INFORMACJA

dla żołnierzy zawodowych

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. 2022 poz. 655) żołnierze zawodowi (żołnierze w służbie czynnej oraz TSW) zostali objęci prawem do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w podmiotach leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej.