Prawa pacjenta w 116 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ

1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

  • lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie,
  • pielęgniarka ( położna ) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki ( położnej )

Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.
2. Prawo pacjenta do informacji
Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o stanie zdrowia w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta.
Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych.
3. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby pracujące w Szpitalu, informacji z nim związanych, w szczególności dotyczących jego stanu zdrowia
4. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody.
Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
5. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta.
Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
Pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godności. W stanie terminalnym pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. Brak zgody na obecność osoby bliskiej może nastąpić w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.
6. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
7. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
8. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
9. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia Szpital umożliwia pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.
10. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
11. Prawo pacjenta do skargi
Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że wymienione wyżej prawa zostały naruszone może:

  •  zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, do Pielęgniarki Naczelnej lub Dyrektora Szpitala.
  • w razie niezadowalającego załatwienia skargi, może zwrócić się o jej rozpatrzenie do Rzecznika Praw Pacjenta w NFZ, do Biura Praw Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia
  •  jeżeli naruszenie prawa dotyczyło braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, popełnionych błędów w leczeniu, postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej pacjent może zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej oraz Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, lub Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej innych samorządów medycznych
  •  może skierować sprawę do sądu, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania szpitala lub osoby sprawującej opiekę nad pacjentem naruszono dobro osobiste lub wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu kodeksu cywilnego, natomiast gdy zachodzi podejrzenie, że zdarzenie ma związek z czynem karalnym pacjent ma prawo złożyć skargę do prokuratury.

Prawa pacjenta zostały opracowane w oparciu o ustawę z dnia 06.11.2008r o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U.z dnia 31.03.2009 r.)