Szanowny Pacjencie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Nr 679/2016 (Dz. Urz. Unii Europejskiej L119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wróblewskiego 46 45-759 Opole.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@1116szpital.opole.pl lub pod numerem telefonu: 261 62 51 29.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, ubezpieczyciele, laboratoria analityczne oraz inne podmioty współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym do świadczenia usług medycznych,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa
w zakresie świadczenia usług medycznych,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podanie danych osobowych: jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.
9. monitoring stosowany jest:
w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa,
10. zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie: 30 dni,
11. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do:
dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania,
12. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.