Projekty realizowane z udziałem funduszy UE116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID – 19” nr projektu: RPOP.08.01.00-16-0034/20

Poddziałanie: 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym
z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Osi VIII Integracja społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu dokonano:

  1. zakupu sprzętu medycznego: aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, przyłóżkowy cyfrowy aparat RTG wraz z detektorami.

  2. przebudowy i modernizacji pomieszczeń na potrzeby utworzonych oddziałów COVID (inwestycje budowlane).

Ogólna wartość projektu: 522 545,50 zł

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu realizuje umowę o powierzenie

Grantu nr COVID-19.08.0023

Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcji dla personelu w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ.

Ogólna wartość projektu: 150 692,00 zł.W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu realizuje umowę o powierzenie

Grantu nr COVID-19.02.08.26

Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ.

Ogólna wartość projektu: 139 782,74 zł.W ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu bierze udział jako partner projektu w projekcie pn:

Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON

Porozumienie o dofinansowanie projektu zostało podpisane w dniu 19.06.2020 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Oborny Narodowej.

Okres realizacji:
od 01.06.2020 roku do 31.10.2023 roku

Nakłady inwestycyjne:
68 649 495,40 zł, w tym:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 57 783 099,14 zł

Budżet państwa: 10 494 224,68 zł

Inne krajowe środku publiczne: 372 171,58 zł

Beneficjentami Projektu są:
pacjenci oraz ich opiekunowie prawni, personel medyczny partnerów projektu, pozostałe podmioty wykonujące działalność leczniczą.

W wyniku realizacji projektu pacjenci lub ich opiekunowie prawni uzyskają stały dostęp do bieżącej informacji o terminach udzielania świadczeń zdrowotnych, które wcześniej zarezerwowali, uzyskają możliwość zarządzania tymi terminami online a dokumentacja medyczna będzie prowadzona w formie elektronicznej, co ułatwi jej przenoszenie, uzupełnianie o dodatkowe dane będące w posiadaniu pacjenta (np. wyniki badań uzyskane z innych podmiotów leczniczych) oraz posługiwanie się nią w przypadku konieczności konsultacji czy zmiany miejsca zamieszkania i korzystania z usług innego podmiotu świadczącego usługi zdrowotne.

Założenia projektu

Projekt zakłada wytworzenie usług świadczonych drogą elektroniczną celem poprawy dostępności, jakości i efektywności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez 28 podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON.

W ramach Projektu przewiduje się uruchomienie niżej wymienionych e-usług:

  • udostępnienie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) celem poprawy dostępności do danych medycznych oraz jej wymianę z innymi uprawnionymi podmiotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • e-Rejestracja celem poprawy efektywności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  • e-Analizy celem optymalizacji zarządczej po stronie podmiotów leczniczych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (typ usługi A2A) – funkcjonalnie powiązanej z usługą e-Rejestracji.


116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opolskie przeciw COVID – 19” nr projektu: RPOP.08.01.00-16-0028/20

Poddziałanie: 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach projektu dokonano zakupu:

  1. środków ochrony osobistej: maseczki jednorazowe, rękawice, środki dezynfekcyjne, pościel jednorazowa, kombinezony, fartuchy barierowe, osłony na buty, dekontaminatory, pojemniki na odpady medyczne.

  2. sprzętu medycznego: system nadzoru kardiologicznego, łóżka intensywnego nadzoru, pompy infuzyjne, aparaty EKG, respirator stacjonarny, sterylizator, wideolaryngoskopy, termometry, stetoskopy, pulsoksymetry.

oraz wykonano montaż automatyki drzwiowej wraz z systemem komunikacji oraz automatycznym pomiarem temperatury (inwestycja budowlana)

Ogólna wartość projektu: 1 488 227,00 zł

.