Projekty realizowane z udziałem funduszy UE


116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opolskie przeciw COVID – 19” nr projektu: RPOP.08.01.00-16-0028/20

Poddziałanie: 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach projektu dokonano zakupu:

  1. środków ochrony osobistej: maseczki jednorazowe, rękawice, środki dezynfekcyjne, pościel jednorazowa, kombinezony, fartuchy barierowe, osłony na buty, dekontaminatory, pojemniki na odpady medyczne.

  2. sprzętu medycznego: system nadzoru kardiologicznego, łóżka intensywnego nadzoru, pompy infuzyjne, aparaty EKG, respirator stacjonarny, sterylizator, wideolaryngoskopy, termometry, stetoskopy, pulsoksymetry.

oraz wykonano montaż automatyki drzwiowej wraz z systemem komunikacji oraz automatycznym pomiarem temperatury (inwestycja budowlana)

Ogólna wartość projektu: 1.344.200,00 zł.