Lokalizacja:
Oddział znajduje się w budynku głównym – I piętro.

p.o. Kierownika:
dr n. med. Grażyna Jaworska – Górna – specjalista rehabilitacji medycznej, reumatologi i internista

Pielęgniarka Oddziałowa:
– mgr Elżbieta Pacuła

Kontakt:
Sekretariat: 261-62-58-23
Dyżurka pielęgniarek: 261-62-58-27

W ramach rehabilitacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia mogą Państwo skorzystać z rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych w Oddziale Rehabilitacyjnym 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu.
Rehabilitacja ogólnoustrojowa to kompleksowa rehabilitacja narządu ruchu, szczególnie w przypadku istnienia wskazań ortopedycznych. Rehabilitacja ogólnoustrojowa udzielana jest pacjentom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego
i pielęgniarskiego.

Celem rehabilitacji ogólnoustrojowej jest:

 • wyleczenie, bądź zmniejszenie dysfunkcji narządu ruchu,
 • przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Oddział zajmuje się rehabilitacją pacjentów po:

 • urazach narządu ruchu;
 • zabiegach endoprotezoplastyki stawów biodrowych, kolanowych;
 • operacjach kręgosłupa;
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych narządu ruchu (choroby zwyrodnieniowe stawów, RZS itp.).

Program rehabilitacji dobierany jest indywidualnie przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej. Zabiegi realizowane są od poniedziałku do soboty, a ich efekty monitorowane są na bieżąco.

Zakres fizjoterapii obejmuje:

 • kinezyterapię: ćwiczenia z rehabilitantami indywidualne, grupowe, ćwiczenia na przyrządach;
 • zabiegi fizykalne:

  • hydroterapia (masaże wirowe kkd i kkg całkowite),
  • elektroterapia (prądy interferencyjne, diadynamiczne, Tens, Traberta, galwanizacja, jonoforeza),
  • ultradźwięki,
  • krioterapia (ogólnoustrojowa w kriokomorze i miejscowa),
  • światłoterapia,
  • masaże lecznicze.
Aktualnie oddział dysponuje 12 łóżkami w pokojach 2-4 osobowych.
Pacjenci Oddziału mogą korzystać z opieki duszpasterskiej.

Warunkiem przyjęcia skierowania do kwalifikacji jest dostarczenie/nadesłanie oryginału skierowania oraz dostarczenie kserokopii ostatnich hospitalizacji lub innych dokumentów potwierdzających rozpoznanie, a także informacje o chorobach współistniejących. Przyjmowanie ww. dokumentów oraz informacja dla pacjentów odbywa się w Oddziale Rehabilitacyjnym 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu (adres: 45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46) w pok. 147, piętro I.

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ),
 • imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację,
 • rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10,
 • pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego,
 • datę wystawienia skierowania,
 • zaznaczenie, że ubezpieczony jest zdolny do samoobsługi i aktywnej rehabilitacji.

Do dokumentacji należy dołączyć swoje dane: nr telefonu, ewentualnie adres e-mail, zgodę pacjenta na wpis danych osobowych do kolejki oczekujących oraz w razie posiadania legitymacji uprawniającej do świadczeń poza kolejnością jej kserokopię.

Skierowanie może być wystawione przez lekarza szpitalnego oddziału:

 • urazowo – ortopedycznego,
 • neurologicznego,
 • reumatologicznego,
 • chorób wewnętrznych,

W razie wystąpienia u pacjenta zaostrzenia choroby przewlekłej, skierowanie może wystawić również lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej. Podczas kwalifikacji do przyjęcia na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej dokonuje lekarz oddziału rehabilitacyjnego na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i oceny stanu zdrowia pacjenta.
Maksymalny czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego pacjenta wynosi do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pierwszeństwo przyjęcia posiadają pacjenci po przebytych operacjach ortopedycznych lub po leczeniu szpitalnym do 6 miesięcy od daty wypisania ze szpitala ostrej fazy.

Powiadomienie o wyznaczonym terminie przyjęcia odbywa się listownie z 2-tygodniowym wyprzedzeniem lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie. Zmiana wyznaczonego terminu możliwa jest tylko na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie itp.) Rezygnacja z wyznaczonego terminu z przyczyn innych niż medyczne skutkuje przeniesieniem na koniec kolejki oczekujących, natomiast nieusprawiedliwione niestawienie się na rehabilitację grozi całkowitym skreśleniem z kolejki oczekujących. Do uznania za uzasadnioną rezygnację przyjmuje się następujące sytuacje: wypadek losowy, choroba ubezpieczonego – potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Pacjenci zakwalifikowani przez lekarza Oddziału Rehabilitacyjnego 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu powinni posiadać:

 • dowód tożsamości,

 • leki zażywane przewlekle,
 • środki higieny osobistej, przybory toaletowe,
 • piżamę i kapcie (ewentualnie szlafrok),
 • duży ręcznik kąpielowy do zabiegów – w zależności od rodzaju zleconych zabiegów,
 • odzież i obuwie do gimnastyki,
 • w przypadku zleconych zabiegów w kriokomorze niezbędne będą niżej wymienione rzeczy:

  • krótkie spodenki, skarpetki (wysokie sięgające pod kolana), rękawiczki, czapka lub opaska na uszy, klapki, duży ręcznik, koszulka z krótkim rękawem
  • odzież powinna być bawełniana, wełniana bądź z polaru.
Uwaga!
1. W czasie hospitalizacji na ww. oddziale nie przewiduje się przepustek.
2. Pacjent w czasie pobytu ma możliwość korzystania z czajnika, lodówki oraz kuchenki mikrofalowej, natomiast własne artykuły spożywcze muszą być przechowywane w zamkniętych podpisanych pojemnikach.