Lokalizacja:
Oddział znajduje się w budynku głównym – III piętro.

Kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego: Mariola Sibilska
Lekarz prowadzący: Wojciech Skowron

Kontakt:
Sekretariat: 261-62-61-19
Dyżurka pielęgniarska: 261-62-61-55, 608-36-51-99

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy jest placówką sprawującą całodobową opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i tymi, którzy są po ciężkiej chorobie lub zabiegu operacyjnym i nie są w stanie samodzielnie egzystować w domu, którzy jednocześnie w ocenie skalą Barthel dokonanej w dniu przyjęcia do zakładu otrzymali 40 punktów lub mniej. W trakcie pobytu pacjenta w ZOL – u podejmowane są działania w celu jego usprawnienia, nauki samoopieki i przygotowania na powrót do domu.
Świadczenia udzielane są przez lekarza (internistę), pielęgniarkę, psychologa, terapeutę zajęciowego, fizjoterapeutę oraz dietetyka.
Zgodę na przyjęcie pacjenta do zakładu opiekuńczo-leczniczego może wyrazić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie pozwala na świadome wyrażenie zgody na przyjęcie do zakładu, a osoba ta nie posiada przedstawiciela ustawowego, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielania zgody na wykonywanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.

Pobyt w zakładzie jest odpłatny w wysokości 70% dochodu pacjenta, który jest przeznaczany na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Koszty badań, leków, wyrobów medycznych, środków pomocniczych (np. pieluchomajtki) i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń ponosi zakład, w którym przebywa pacjent. Przeciwwskazaniem do przyjęcia do placówki jest aktywna choroba nowotworowa (wówczas wskazana jest opieka hospicyjna), ostra faza choroby psychicznej lub alkoholowej (wskazany pobyt na oddziale psychiatrycznym) oraz aktywna choroba zakaźna.

Decyzję o przyjęciu podopiecznego do ZOL wydaje Dyrektor Szpitala, na podstawie złożonego wniosku, wraz z kompletem dokumentów po ich zaopiniowaniu przez lekarza i kierownika ZOL (dokumentacja do pobrania na stronie szpitala). Termin przyjęcia wyznaczany jest w zależności od liczby wolnych miejsc, zgodnie z kolejką osób oczekujących.

Zakład działa na podstawie:

 • Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)  oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst  jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 159);
 • Statutu 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;
 • innych przepisów, dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

Działanie zakładu polega na:

 • prowadzeniu pełnej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej i rehabilitacyjnej

 • prowadzeniu opieki lekarskiej w niezbędnym zakresie,

 • wykonywaniu podstawowych diagnostycznych i niezbędnych konsultacji

 • prowadzeniu leczenia farmakologicznego, dietetycznego odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta,

 • wykonywaniu zabiegów fizjoterapeutycznych,

 • prowadzeniu psychoterapii,

 • prowadzeniu terapii zajęciowej,

 • zapewnieniu właściwych warunków socjalno-bytowych.

Usługi zdrowotne w opisanym wyżej zakresie wykonuje wykwalifikowany personel medyczny:

 • lekarz internista
 • pielęgniarki posiadające kwalifikacje mające zastosowanie w specjalistycznej opiece długoterminowej
 • opiekunowie medyczni
 • fizjoterapeuci
 • psycholog
 • terapeuta zajęciowy
 • logopeda
 • dietetyk

Dbamy, aby każdy korzystający z naszych usług był zadowolony z warunków pobytu oraz ze sposobu świadczenia kompleksowej opieki. Pozyskiwanie zaufania pacjentów i ich rodzin realizujemy poprzez świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie, z zastosowaniem obowiązujących procedur i instrukcji. Zespół terapeutyczny poprzez ciągłe własne doskonalenie wpływa na poprawę jakości wykonywanych świadczeń.